Zásady ochrany osobných údajov

privacy policy

1. Úvod

1.1 Zaviazali sme sa k ochrane súkromia návštevníkov našich webových stránok a používateľov služieb.1.2 Tieto zásady sa uplatňujú tam, kde konáme ako správcovia údajov, pokiaľ ide o osobné údaje návštevníkov našich webových stránok a používateľov služieb; inými slovami, keď určujeme účely a prostriedky spracúvania týchto osobných údajov.

1.3 Na našom webe používame cookies. Pokiaľ tieto cookies nie sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie našich webových stránok a služieb, požiadame vás pri prvej návšteve našich webových stránok o súhlas s ich používaním.

1.4 Na podporu našich stránok používame reklamy tretích strán. Niektorých z týchto inzerentov môže poskytovať náš inzerent tretích strán. Môžete si ich zobraziť zásady ochrany osobných údajov a politika súborov cookie tu.Môžete spravovať svoje cookies tu .

1.5 V tejto politike sa „my“, „nás“ a „náš“ vzťahuje na spoločnosť Network N Limited. Viac informácií o nás nájdete v sekcii 13.

2. Úver

2.1 Tento dokument bol vytvorený pomocou šablóny od spoločnosti Docular (https://docular.net).

3. Ako používame vaše osobné údaje

3.1 V tejto časti 3 sme stanovili:

(a) všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré môžeme spracúvať;

(b) v prípade osobných údajov, ktoré sme nezískali priamo od vás, zdroj a konkrétne kategórie týchto údajov;

(c) účely, na ktoré môžeme spracúvať osobné údaje; a

d) právne základy spracúvania.

3.2 Môžeme spracovávať údaje o vašom používaní našich webových stránok a služieb („údaje o použití‘). Údaje o použití môžu zahŕňať vašu IP adresu, geografické umiestnenie, typ a verziu prehliadača, operačný systém, zdroj sprostredkovania, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty webových stránok, ako aj informácie o načasovaní, frekvencii a štruktúre používania vašej služby. Zdrojom údajov o použití je náš systém sledovania analytiky. Tieto údaje o použití môžu byť spracované na účely analýzy použitia webových stránok a služieb. Právnym základom pre toto spracúvanie je súhlas s našimi oprávnenými záujmami, konkrétne s monitorovaním a zlepšovaním našich webových stránok a služieb.

3.3 Môžeme spracovať údaje z vášho účtu („údaje o účte‘). Údaje o účte môžu obsahovať vaše meno a e-mailovú adresu. Zdroj údajov o účte je buď priamo od vás, alebo prostredníctvom vášho účtu Disqus, ale iba s vaším výslovným súhlasom. Údaje o účte môžu byť spracované na účely prevádzkovania našej webovej stránky, poskytovania našich služieb, zaistenia bezpečnosti našej webovej stránky a služieb, udržiavania záloh našich databáz a komunikácie s vami. Právnym základom pre toto spracovanie sú naše oprávnené záujmy, a to správna správa našej webovej stránky a podnikania.

3.4 Vaše údaje obsiahnuté vo vašom osobnom profile na našej webovej stránke („profilové údaje‘). Údaje v profile môžu obsahovať vaše meno, e-mailovú adresu, profilové obrázky, dátum narodenia, záujmy a záľuby. Údaje v profile môžu byť spracované na účely umožnenia a monitorovania vášho používania našej webovej stránky a služieb. Právnym základom pre toto spracovanie sú naše oprávnené záujmy, a to správna správa našej webovej stránky a podnikania.

3.5 Vaše osobné údaje, ktoré sú poskytované v priebehu používania našich služieb, môžeme spracovať („údaje služby‘). Servisné údaje môžu zahŕňať načasovanie, frekvenciu a štruktúru používania služby. Zdrojom údajov služby ste vy. Údaje o službe môžu byť spracované na účely prevádzkovania našej webovej stránky, poskytovania našich služieb, zaistenia bezpečnosti našej webovej stránky a služieb, udržiavania záloh našich databáz a komunikácie s vami. Právnym základom pre toto spracovanie sú naše oprávnené záujmy, a to správna správa našej webovej stránky a podnikania.

3.6 Informácie, ktoré zverejníte, môžeme spracovať na zverejnenie na našej webovej stránke alebo prostredníctvom našich služieb („publikačné údaje‘). Údaje o zverejnení môžu byť spracované na účely umožnenia tohto zverejnenia a správy našej webovej stránky a služieb. Právnym základom pre toto spracovanie sú naše oprávnené záujmy, a to správna správa našej webovej stránky a podnikania.

3.7 Informácie, ktoré nám poskytnete, môžeme spracovať za účelom prihlásenia sa na odber našich e-mailových oznámení alebo bulletinov („údaje oznámenia‘). Údaje týkajúce sa oznámení môžu byť spracované na účely zasielania príslušných oznámení alebo bulletinov. Právnym základom tohto spracovania je plnenie zmluvy medzi vami a nami a / alebo prijatie krokov na základe vašej žiadosti k uzavretiu takejto zmluvy.

3.8 Môžeme spracovávať informácie obsiahnuté alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, ktorú nám pošlete („korešpondenčné údaje‘). Korešpondenčné údaje môžu obsahovať komunikačný obsah a metadáta spojené s komunikáciou. Naše webové stránky budú generovať metadáta spojené s komunikáciou uskutočňovanou pomocou kontaktných formulárov webových stránok. Korešpondenčné údaje môžu byť spracované na účely komunikácie s vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to správna správa našej webovej stránky a obchod a komunikácia s používateľmi.

3.9 Okrem konkrétnych účelov, na ktoré môžeme spracúvať vaše osobné údaje uvedené v tejto časti 3, môžeme tiež spracúvať akékoľvek vaše osobné údaje, ak je také spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo v na ochranu svojich životných záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

3.10 Osobné údaje iných osôb nám prosím neposkytujte, pokiaľ vás k tomu nevyzve.

4. Poskytovanie vašich osobných údajov iným

4.1 Vaše osobné údaje môžeme prezradiť ktorémukoľvek členovi našej skupiny spoločností (to znamená našim dcérskym spoločnostiam, našej hlavnej holdingovej spoločnosti a všetkým jej dcérskym spoločnostiam), pokiaľ je to primerane potrebné na účely a na právne základy stanovené v týchto zásadách.

4.2 Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim poisťovacím agentom a / alebo profesionálnym poradcom, pokiaľ je to primerane potrebné na účely získania alebo zachovania poistného krytia, riadenia rizík, získania odborného poradenstva alebo stanovenia, výkonu alebo obrany právnych nárokov, či už na súde. v správnom alebo mimosúdnom konaní.

4.3 Môžeme prezradiť e-mailové adresy spoločnosti MailChimp, pokiaľ je to primerane potrebné na to, aby sme vám zaslali náš e-mailový bulletin, ak ste o to požiadali (môžete nás kedykoľvek informovať, ak už newsletter nepotrebujete).

4.4 Vaše údaje o dopyte môžeme zverejniť jednému alebo viacerým z vybraných dodávateľov tovaru a služieb tretích strán uvedených na našej webovej stránke, aby sme im umožnili kontaktovať vás, aby vám mohli ponúknuť, uviesť na trh a predať relevantný tovar a / alebo služby. Každá takáto tretia strana bude vystupovať ako prevádzkovateľ alebo spracovateľ údajov v súvislosti s dopytovanými údajmi, ktoré jej dodávame; a pri vašom kontaktovaní vám každá takáto tretia strana dodá kópiu svojich vlastných zásad ochrany osobných údajov, ktoré upravujú použitie vašich osobných údajov danou treťou stranou.

4.5 Okrem konkrétnych zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti 4 môžeme zverejniť vaše osobné údaje, aj keď je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo ochrany osobných údajov. životné záujmy inej fyzickej osoby. Môžeme tiež zverejniť vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na stanovenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

5. Medzinárodné prenosy vašich osobných údajov

5.1 V tejto časti 5 poskytujeme informácie o okolnostiach, za ktorých môžu byť vaše osobné údaje prenesené do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

5.2 Hostiteľské zariadenia pre našu webovú stránku sa nachádzajú v USA, Európe a Veľkej Británii. Európska komisia prijala „rozhodnutie o primeranosti“, pokiaľ ide o zákony o ochrane údajov každej z týchto krajín. Transfery do každej z týchto krajín budú chránené príslušnými ochrannými opatreniami, konkrétne EÚ - USA. Rámec štítu na ochranu osobných údajov.

5.3 Poštové databázy sa nachádzajú v USA a Austrálii. Európska komisia prijala „rozhodnutie o primeranosti“, pokiaľ ide o zákony o ochrane údajov každej z týchto krajín. Transfery do každej z týchto krajín budú chránené príslušnými ochrannými opatreniami, konkrétne EÚ - USA. Štít na ochranu súkromia a Švajčiarsko-USA. Štít na ochranu osobných údajov.

5.4 Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom našich webových stránok alebo služieb, môžu byť dostupné prostredníctvom internetu po celom svete. Nemôžeme zabrániť použitiu (alebo zneužitiu) týchto osobných údajov inými.

6. Uchovávanie a mazanie osobných údajov

6.1 Táto časť 6 stanovuje naše zásady a postup pri uchovávaní údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť dodržiavanie našich právnych povinností v súvislosti s uchovávaním a vymazávaním osobných údajov.

6.2 Osobné údaje, ktoré spracúvame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nebudú uchovávať dlhšie, ako je nevyhnutné na tento účel alebo na tieto účely.

6.3 Vaše osobné údaje budeme uchovávať a mazať nasledovne:

(a) Údaje profilu obsahujúce osobné údaje sa budú uchovávať dva roky po vašom poslednom prihlásení. Ak ste sa neprihlásili viac ako dva roky, budete o tom informovaní. Ak sme do 30 dní od vášho úmyslu použiť váš účet nedostali oznámenie, odstránime vaše údaje z profilu a upozorníme vás na toto odstránenie.

(b) Údaje súborov cookie sa budú uchovávať nie dlhšie ako 30 dní.

6.4 Bez ohľadu na ďalšie ustanovenia tohto oddielu 6 si môžeme vaše osobné údaje ponechať, ak je ich uchovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo na ochranu vašich životných záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

7. Zmeny a doplnenia

7.1 Tieto zásady môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našej webovej stránke.

7.2 Túto stránku by ste mali občas skontrolovať, aby ste boli spokojní so zmenami týchto zásad.

7.3 O zmenách týchto zásad vás môžeme informovať e-mailom alebo prostredníctvom systému súkromných správ na našej webovej stránke.

8. Vaše práva

8.1 V tejto časti 8 sme zhrnuli práva, ktoré vám vyplývajú zo zákona o ochrane údajov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti sú obsiahnuté v našich súhrnoch. Preto by ste si mali prečítať príslušné zákony a pokyny od regulačných orgánov, aby ste získali úplné vysvetlenie týchto práv.

8.2 Vaše hlavné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:

a) právo na prístup

b) právo na opravuc) právo na výmaz

d) právo na obmedzenie spracovania

e) právo namietať proti spracovaniuf) právo na prenosnosť údajov

g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu

h) právo odvolať súhlas.

8.3 Máte právo na potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje alebo nie, a kde to robíme, prístup k osobným údajom spolu s určitými ďalšími informáciami. Tieto ďalšie informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov a príjemcoch osobných údajov. Poskytovanie práv a slobôd iných nie je dotknuté, dodáme vám kópiu vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ďalšie kópie však môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom. Poskytnutie týchto informácií bude podliehať:

a) prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale na ďalšie kópie sa vzťahuje administratívny poplatok 10 GBP; a

(b) poskytnutie náležitého dôkazu o vašej totožnosti (na tento účel zvyčajne prijmeme fotokópiu vášho pasu overenú právnym zástupcom alebo bankou plus originálnu kópiu faktúry za energie s uvedením vašej súčasnej adresy).

8.4 Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a s prihliadnutím na účely spracovania môžete mať neúplné osobné údaje o sebe vyplnené.

8.5 Za určitých okolností máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí: osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odvoláte súhlas so spracovaním na základe súhlasu; namietate proti spracovaniu podľa určitých pravidiel platných právnych predpisov o ochrane údajov; spracovanie je na účely priameho marketingu; a osobné údaje boli nezákonne spracované. Právo na vymazanie však existuje. Všeobecné vylúčenia zahŕňajú prípady, keď je spracúvanie nevyhnutné: na výkon práva na slobodu prejavu a informácií; za splnenie zákonnej povinnosti; alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

8.6 Za určitých okolností máte právo obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov. Za týchto okolností: namietate presnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné, ale vy ste proti vymazaniu; osobné údaje už nepotrebujeme na účely nášho spracovania, ale osobné údaje požadujete na účely stanovenia, výkonu alebo obrany právnych nárokov; a vzniesli ste námietku proti spracovaniu až do overenia tejto námietky. Ak bolo spracovanie na tomto základe obmedzené, môžeme pokračovať v ukladaní vašich osobných údajov. Spracujeme to však iba inak: s vašim súhlasom; na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

8.7 Máte právo namietať proti nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, ale iba v takom rozsahu, v akom je právnym základom spracúvania nevyhnutnosť spracúvania na: splnenie úlohy vykonanej v verejný záujem alebo pri výkone akejkoľvek verejnej moci, ktorá nám je zverená; alebo účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana. Ak vznesiete takúto námietku, prestaneme spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevážia nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracovanie nie je na účely stanovenia, výkonu alebo obrany právnych nárokov.

8.8 Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania na účely priameho marketingu). Ak vznesiete takúto námietku, prestaneme na tento účel spracúvať vaše osobné údaje.

8.9 Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť u dozorného orgánu zodpovedného za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ, v ktorom máte obvyklé bydlisko, miesto výkonu práce alebo miesto údajného porušenia.

8.10 Pokiaľ je právnym základom nášho spracúvania vašich osobných údajov súhlas, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odstúpenie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania pred výberom.

8.11 Akékoľvek zo svojich práv vo vzťahu k vašim osobným údajom môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete pomocou podrobností uvedených v časti 13.

9. O cookies

9.1 Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a číslic), ktorý je odoslaný webovým serverom do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odošle späť na server zakaždým, keď prehliadač vyžiada stránku zo servera.

9.2 Súbory cookie môžu byť buď „trvalé“ súbory cookie, alebo „reláčné“ súbory cookie: trvalé súbory cookie budú uložené webovým prehliadačom a zostanú v platnosti až do stanoveného dátumu exspirácie, pokiaľ ich používateľ pred uplynutím doby platnosti nevymaže; cookie relácie naopak vyprší na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

9.3 Súbory cookie zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré o vás ukladáme, môžu byť spojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

10. Súbory cookie, ktoré používame

10.1 Cookies používame na nasledujúce účely:

(a) autentifikácia - používame cookies, aby sme vás identifikovali, keď navštívite našu webovú stránku a keď prechádzate našu webovú stránku

(b) status - používame cookies, ktoré nám pomáhajú zistiť, či ste prihlásení na našom webe

(c) bezpečnosť - súbory cookie používame ako súčasť bezpečnostných opatrení používaných na ochranu používateľských účtov vrátane zabránenia podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a na ochranu našej webovej stránky a služieb všeobecne

(d) reklama - používame cookies, ktoré nám pomáhajú zobrazovať reklamy, ktoré pre vás budú relevantné (cookies používané na tento účel sú: Google AdSense, Google AdExchange, Avocet, OpenX, PulsePoint, Sovrn, Teads, Skimlinks, Monetizer 101)

(e) analýza - používame cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať použitie a výkonnosť našich webových stránok a služieb (cookies používané na tento účel sú: Google Analytics, ComScore, Google Tag Manager, Crazy Egg, Facebook Audience, Google Analytics Audience)

(f) súhlas s používaním súborov cookie - súbory cookie používame na ukladanie vašich preferencií v súvislosti s používaním súborov cookie všeobecnejšie.

11. Súbory cookie používané našimi poskytovateľmi služieb

11.1 Naši poskytovatelia služieb používajú cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači, keď navštívite našu webovú stránku.

11.2 Na analýzu používania našich webových stránok používame služby Google Analytics a Comscore. Google Analytics a Comscore zhromažďujú informácie o používaní webových stránok pomocou súborov cookie. Zhromaždené informácie týkajúce sa našej webovej stránky sa používajú na vytváranie správ o používaní našej webovej stránky. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: https://policies.google.com/privacy. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Comscore sú k dispozícii na https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy.

11.3 Na našom webe zverejňujeme záujmovo orientovanú reklamu Google AdSense. Tieto prispôsobuje Google tak, aby odrážali vaše záujmy. Na stanovenie vašich záujmov bude spoločnosť Google sledovať vaše správanie na našom webe a na iných webových stránkach na celom webe pomocou súborov cookie. Kategórie záujmov spojené s vaším prehliadačom môžete zobraziť, odstrániť alebo pridať na stránke: https://adssettings.google.com. Môžete sa tiež odhlásiť zo súboru cookie partnerskej siete AdSense pomocou týchto nastavení alebo pomocou mechanizmu zrušenia viacerých súborov cookie od Network Advertising Initiative na: http://optout.networkadvertising.org. Samotné tieto mechanizmy deaktivácie však používajú súbory cookie. Ak súbory cookie z prehľadávača vymažete, deaktivácia nebude zachovaná. Ak chcete zaistiť zachovanie deaktivácie konkrétneho prehľadávača, mali by ste zvážiť použitie doplnkov prehľadávača Google, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11.4 Na vykonávanie presmerovaní a ponúkania cien v hlavičkách používame publiká Avocet, OpenX, PulsePoint, Sovrn a Google Audiences. Táto služba používa súbory cookie na opätovné zacielenie reklám a zacielenie reklám na základe vašich záujmov. Zásady ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov služieb si môžete pozrieť na adrese http://avocet.io/privacy-policy, https://www.openx.com/legal/privacy-policy/, https://www.pulsepoint.com/ privacy-policy.html, https://www.sovrn.com/privacy-policy/ a ​​https://www.google.com/policies/privacy/

12. Správa cookies

12.1 Väčšina prehľadávačov vám umožňuje odmietnuť prijímanie cookies a mazanie cookies. Postupy sa líšia v závislosti od prehliadača a od verzie k verzii. Aktuálne informácie o blokovaní a odstránení súborov cookie však môžete získať pomocou týchto odkazov:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk (Chrome)(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox)

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera)

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer)(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari)

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2 Blokovanie všetkých súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

12.3 Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie na našej webovej stránke.

13. Naše podrobnosti

13.1 Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Network N Limited.

13.2 Sme registrovaní v Anglicku a vo Walese pod registračným číslom 08063183 a naše sídlo je v Circus Mews House, Circus Mews, Bath, Anglicko, BA1 2PW.

13.3 Naše hlavné miesto podnikania je Circus Mews House, Circus Mews, Bath, Anglicko, BA1 2PW.

13.4 Môžete nás kontaktovať:

a) poštou na vyššie uvedenú poštovú adresu;

(b) e-mailom pomocou tejto e-mailovej adresy [chránené e-mailom]